Home

Distriktssköterskans kompetensbeskrivning

6 Syftet med denna kompetensbeskrivning är att beskriva distriktssköterskans roll och professionella kompetens. Sjuksköterskeutbildningen ligger till grund för. Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen är under omarbetning och den nya versionen läggs upp här när den är klar. Kompetensbeskrivning DS Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård & SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med Distriktssköterska,.

Kompetensbeskrivning Distriktssköterska - distriktsskoterska

Uppsatser om DISTRIKTSSKöTERSKA KOMPETENSBESKRIVNING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för. psykiatriska riksfÖreningen fÖr sjukskÖterskor kompetensbeskrivning fÖr legitimerad sjukskÖterska med specialistsjukskÖterskeexamen, distriktssköterska,. Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Vi verkar för en god vård och omsorg genom att styra med regler.

Kompetensbeskrivning - PD

distriktssköterska Utveckling i professionell identitet och Bakgrund: Distriktssköterskans kompetensbeskrivning är gedigen och ställer höga krav på e

Distriktssköterskans viktiga uppgift i folkhälsoarbetet är att i kontakter med pati- (SOSFS 1995:15) och de kompetensbeskrivningar för sjukskötersko Välkommen till DSF! Distriktssköterska är en specialistutbildning med en skyddad yrkestitel. Distriktssköterskor arbetar inom alla delar i vården men främst. Distriktssköterskans erfarenheter av förskrivningsrätten En integrativ litteraturstudie om kommunikationens (Distriktssköterskans kompetensbeskrivning, 2008) I distriktssköterskans kompetensbeskrivning beskrivs bland annat att möta människor med psykisk ohälsa utifrån evidensbaserade principer.

Uppsatser.se: DISTRIKTSSKÖTERSKA KOMPETENSBESKRIVNING

Distriktssköterskans arbete med att motivera patienter till hälsofrämjande livsstilsförändring är komplext. Vi vill därför med denna studie. DISTRIKTSSKÖTERSKANS FÖRSKRIVNINGSRÄTT AV LÄKEMEDEL I HEMSJUKVÅRDEN Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor (2008), anger at

Distriktssköterskans yrkesutövning innefattas i kompetensbeskrivning legitimerad. Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Referenser till Kompetensbeskrivning AFS 1986:23. Skydd mot blodsmitta. Stockholm: Arbetsmiljöverket AFS 1996:07. Utförande av personlig skyddsutrustning

Arbetsgivaren ansvarar för att personalen har den kompetens som krävs för att tillgodose patientsäkerheten som kommunikationsmodell tas upp från Distriktssköterskans kompetensbeskrivning (2008) som en viktig del i yrkesrollen. 2. Bakgrund 2.1 Definition av hyperton

KOMPETENSBESKRIVNING - PDF - docplayer

Distriktssköterskans kompetenskrav kompetensbeskrivningen står det att distriktssköterskan är en akademisk profession me Omvårdnad, introduktion till distriktssköterskans arbetsområde, inkl verksamhetsförlagd utbildning, 15 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjukskötersk Distriktssköterskans förskrivningsrätt av läkemedel och kompetensutveckling inom området Enligt distriktssköterskornas kompetensbeskrivning ska . kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska utgör basen för beskrivningen av distriktssköterskans specifika kompetensbeskrivning Här kan du få hjälp med bland annat allmän rådgivning i hälso och egenvårdfrågor

Distriktssköterskans upplevelse och erfarenhet av evidensbaserad grund och beprövad erfarenhet enligt kompetensbeskrivningen fö högskolepoäng (Kompetensbeskrivning distriktssköterska, 2008). Primärvårdens utbildningsenhet (PUE) erbjuder producentneutral fortbildning til

Distriktssköterskans kompetensbeskrivning bygger på samma grund som den legitimerade sjuksköterskan där det ställs krav på självständigt arbete och. Download Citation on ResearchGate | On Feb 11, 2011, Carolina Roos and others published Distriktssköterskans upplevelse av medverkan till ökad kvalité i.

Karin Josefsson, presenterar sin tidigare forskning och artiklar inom distriktssköterskans område, se bilaga . Yvonne Hilli,. Nyckelord: distriktssköterska, hälsocentral, erfarenheter av hemsjukvård, mottagning, specialisering (2008) kompetensbeskrivning framgår att grunden satthet är faktorer som påverkar distriktssköterskans upplevelse av negativ stress. En Kompetensbeskrivning för Distriktssköterskan. Svensk sjuksköterskeförening. (2008). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska.[Hämtad 2015-04.

Fakulteten för Hälsa-natur och teknikvetenskaper . Institutionen för hälsovetenskaper . Studiehandledning . Distriktssköterskans profession och hälsofrämjande. befinner sig idag (Distriktssköterskans kompetensbeskrivning, 2008). Detta beskriver även Öhma

Socialstyrelse

Distriktssköterska. Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i. fyra områden som är specifika vad beträffar distriktssköterskans kompetensbeskrivning, vårdetenskap/omvårdnad, medicinisk vetenskap, folkhälsovetenskap oc Distriktssköterskans expertis an en kort kompetensbeskrivning eftersom detta har betydelse för patientens omvårdnad oc Sammanfattning Bakgrund: Hälso- och sjukvården ska arbeta för en god folkhälsa. I distriktssköterskans kompetensbeskrivning framkommer att en viktig del i.

Distriktssköterskors syn på sin yrkesroll - diva-portal

I distriktssköterskans kompetensbeskrivning läggs särskilt mycket vikt på att finna ohälsa och att arbeta med preventiva 6och hälsofrämjande insatser Utbildningen ger kompetens att arbeta som distriktssköterska inom offentlig och privat Socialstyrelsens kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och.

distriktssköterska som är närvarande, vänlig, I sjuksköterskans kompetensbeskrivning framgår det att grunden för omvårdnadsarbetet skall var distriktssköterskans kompetensbeskrivning ingår att bedöma när en patient går från sjukdomsbehandlande vård till palliativ vård och att verka för att.

Distriktssköterska - Wikipedi

Hem - Distriktssköterskeföreninge

Bedömning, distriktssköterska, erfarenhet, sjuksköterska, svårläkta bensår . District nurses/nurses' experiences to assess chronic leg ulcer Kompetensbeskrivning - legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Danagårds grafiska

Distriktssköterskors möte med patienter med psykisk ohälsa i primärvårde

 1. I distriktssköterskans kompetensbeskrivning (Distriktssköterskeföreningen, 2008) redogörs för vad som ingår i distriktssköterskeprofessionen. Däri.
 2. Distriktssköterskans arbete med att stödja patienter Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska
 3. kompetensbeskrivning en utbildad distriktssköterska arbetar med hälso- och sjukvård av barn men även undersökningar och behandlingar av vuxna patienter.
 4. KOMPETENSBESKRIVNING. Legitimerade Arbetsterapeuter; har det övergripande ansvaret för kartläggnings-, Distriktssköterska/Medicinskt Ansvarig;.
 5. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. www.ssf.s
 6. Enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning ska professionen bidra till människors möjlighet att förbättra, skapa och bibehålla sin hälsa

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsomrÃ¥den: Att främja hälsa • Att förebygga sjukdo - distriktssköterskans förmåga att identifiera, 3.1 Distriktssköterskans kompetensbeskrivning_____ 13 3.2 Kulturell. Nästa Sök Maximera innehållet Visa navigationen Spara som pdf. Senast ändrad: 2019-04-04 Titti Svanljun Distriktssköterskans vård och behandling i hemmet sker emellertid mycket i det Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för distriktssköterskor syftar till att. Kompetensbeskrivning; En sjuksköterska som har genomgått antingen specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso.

Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska begränsa antalet tillfällen för Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska - Distriktsskötersk Abstract. Bakgrund: Distriktssköterskans kompetensbeskrivning är gedigen och ställer höga krav på en bred kompetens. Befolkningens behov av vård och omsorg. Du som är utbildad i Sverige och vill jobba i hälso- och sjukvården behöver legitimation för vissa yrken. Här ser du vilka yrken det gäller och hur du gör. Kompetensbeskrivning; Sök en AST; Våra karriärtjänster; Regelverket i vården Expandera Regelverket i vården. Patientsäkerhetslagen; Patientlagen; Delegering

Mål. Mål för utbildning på avancerad nivå. Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande. Distriktssköterskans ansvarsområde och hälsofrämjande arbete ur ett individ- och familjeperspektiv belyses. Förebyggande hälsoundersökningar problematiseras,. Kompetensbeskrivning legitimerad Sjuksköterskan som arbetar med BHV ska därför ha specialistsjuksköterskeexamen inriktning distriktssköterska eller med. För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska skall sjuksköterskan därtill ha - de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta. inom specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska eller specialistinriktning mot hälso- och Kompetensbeskrivning samt checklista

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

 1. Distriktssköterska / Distriktssköterskor/sjuksköterskor - sommarvikarier 2014; Kompetensbeskrivning för sjuksköterskan i Helsingborgs Stad är som följer,.
 2. 1 SEKTIONEN FÖR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Specialistutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp DS8150 I distriktssköterskans kompetensbeskrivning.
 3. 1.1 Distriktssköterskans arbetsområde! 1 1.2 Jämlikhet i folkhälsoarbetet! 1 1.3 Invandring och hälsa bland utrikesfödda! 2 1.4 Konsekvenser av språkbarriärer.
 4. I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor i Sverige står bland annat att: Distriktssköterskans arbete ska bygga på ett etiskt och holistisk
 5. kompetensbeskrivningen 2008) utgår distriktssköterskans arbete från fyra vetenskapsfält och dessa är: omvårdnad-vårdvetenskap, folkhälsovetenskap,.
 6. Distriktssköterskans specifika kunskap och ansvar i intra- och interprofessionella team. En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist

Supporting informal carers of dying patients: the district nurse's role. Distriktssköterskans kompetensbeskrivning (Distriktssköterskeföreningen,. Distriktsköterskans yrkesroll 1. Distriktssköterskans yrkesroll och yrkesfunktion inom hemsjukvård utifrån gällande styrdokument Observationsstudie.

För arbetsgivare till hälso- och sjukvårdspersona

Arbetet är självständigt och reglerat genom Socialstyrelsens kompetensbeskrivning Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska.. distriktssköterskans arbetsområden är att arbeta hälsofrämjande genom att möta, kompetensbeskrivning bedrivas hälsofrämjande av sjuksköterskor (Svens Enligt vår kompetensbeskrivning är distriktssköterskans spe-cifika kompetensområden omvårdnad, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap och beteendevetenskap

Inledning. Med anafylaxi menas en potentiellt farlig reaktion som i allmänhet kommer snabbt och främst engagerar hud, andning, cirkulation och mag-tarmkanalen begin:vcalendar version:2.0 prodid:-//kronox gruppen//kronox 2.0//en method:publish x-wr-calname:kronox begin:vevent dtstart:20130902t101500z dtend:20130902t110000 distriktssköterskans omvårdnadsarbete. Enligt kompetensbeskrivning för distriktssköterskor (2008).

SINP10 hösten 2016: Kompetensbeskrivning - moodle

examensarbete Hösten 2009 Sektionen för Hälsa och Samhälle Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Omvårdnad, avancerad niv Elisabeth Börjesson är sjuksköterska, och har arbetat både som distriktssköterska, på barnavårdscentral och som utbildad samtalsterapeut När jag gick ut därifrån gick botten på min kasse ur och distriktssköterskans kompetensbeskrivning spreds ut över hela gatan mitt emot Operan i Göteborg För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska skall I Allmänna råd från Socialstyrelsen 1995:5, Kompetensbeskrivningar fö

En kompetensbeskrivning för skolsköterskor har tagits fram för ning mot distriktssköterska samt med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdo För övergripande funktionen var god och se Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska Arbetet är självständigt och reglerat genom Socialstyrelsens kompetensbeskrivning. inom hälso-och sjukvård.I arbetet som distriktssköterska.

inriktning mot distriktssköterska VAE 094 Handledare: Inger Holmström Examinator: Maja Söderbäck Datum: 20160114. SAMMANFATTNING Bakgrund Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 2011). I det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är distriktssköterskans Sjuksköterska och specialistutbildad distriktssköterska, Jag har ingått i den nationella referensgruppen för Kompetensbeskrivning för skolsköterskor. Kompetensbeskrivning Distriktssköterska. Danagårds: Motala. (16 s.) http://www.swenurse.se/Documents/Komptensbeskrivningar/KompbeskrDistriktwebb.p df God tolksed Kompetensbeskrivning Distriktssköterska. Danagårds: Motala. (16 s.) 5 http://www.swenurse.se/Documents/Komptensbeskrivningar/KompbeskrDistriktwebb.pd

En god hjälp i detta arbete är bland annat distriktssköterskans kompetensstege där den erfarna distriktssköterskan är Kompetensbeskrivningar för. vården, det vill säga att ha en och samma distriktssköterska genom hela behandlingen, är även en viktig faktor för patienters följsamhet. Bättr Kursen är en inledande kurs i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot distriktssköterska och utgörs av 15 hp varav verksamhetsförlagd utbildning.

Distriktssköterska • distriktsskoterska

Choose login service. To access PING PONG, click on the logotype which matches how you want to log in. Click here for more information Titel Distriktssköterskans möte med unga vuxna med psykisk ohälsa Författare Ulrika Gassne Sektion HoS Handledare Maria Nyholm, Universitetslektor, Medicine Dokto

I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 1 November 2013 SEM VIK Sjuksköterska. Abstract. Syftet med denna undersökning var att undersöka hur distriktssköterskor och distriktsläkare framställer sin egen och den andres expertis och hur.

Distriktssköterskor och sjuksköterskors fortbildning på hälso- valets

 1. Distriktssköterska; Specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre; Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
 2. Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela.
 3. Enligt Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen Distriktssköterska (2008) är det viktigt att äve
 4. Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning 48 Bilaga 4: Uppdraget 61. 5 Distriktssköterska 19 175 531 471 536 500 562 689 632 Hälso- och sjuk
 5. Senast måndag den 20 maj måste du som är KI- och/eller SLL-forskare logga in i bibliometridatabasen och verifiera dina publikationer för att de ska vara en del av.

Distriktssköterskans upplevelse av medverkan till ökad kvalité i

Syfte. Programmet syftar till att förbereda för arbete som specialistsjuksköterska inom olika områden inom kirurgisk vård och anställning inom såväl landsting. distriktssköterska, biståndshandläggare och hemvårdsinspektör (kommunen). Sjuksköterskor ska, enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005), kunn Distriktssköterskeprogrammet: Demens, Diabetes, Etik. Länksamling Toggle Dropdown. Dsk's profession, Alkohol, Astm Barnmorskeutbildningen är på avancerad nivå och bedrivs på 12 högskolor och universitet i runt om i landet. Som barnmorska har du ett brett arbetsområde Kompetensbeskrivning för distriktssköterska http://www.swenurse.se/Documents/Komptensbeskrivningar/KompbeskrDistriktwebb.pdf Mandatory. Folkhälsan i Sverige :.

Distriktssköterska Anderstorps Vårdcentral - tuugo

Objective: To investigate the perceptions of primary health-care nurses (PHNs) about clinical demands and future challenges. Method: Qualitative content-analysis of. • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska 75 hp: •Det saknas separata ansvars- och kompetensbeskrivningar för grund Päivi Juuso, (PäJu), paivi. juuso@ltu.se, distriktssköterska och universitetslektor i omvårdnad är Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

populär: