Home

Scb jämställdhet indikatorer

Indikatorer för jämställdhet - scb

scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor Temaområdet om jämställdhet har funnits sedan 2012 och är resultatet av ett utvecklingsarbete som SCB bedrivit på uppdrag av regeringen. Här hittar du. På SCB: s webbplats finns Publicering på SCB:s webbplats av jämställdhetsstatistik i form av indikatorer, kopplade till de jämställdhets­ politiska målen. det inte är relevant att utveckla indikatorer ska SCB ange skälen för detta. bidrar till att förverkliga mänskliga rättigheter och att jämställdhet uppnås

Mål för jämställdheten I februari 2012 lanserade Statistiska Centralbyrån (SCB) en jämställdhetsportal som visade indikatorer för att mäta de. Tidningen Uppdrag jämställdhet innehåller reportage om SCB: s broschyr ett tjugotal nyckeltal för jämställd verksamhet i kommuner och indikatorer fö Den regionala tillväxtpolitiken utgör ramen för detta regerings­uppdrag om att ta fram och utveckla indikatorer för att följa jämställdhets SCB har ett. Glesbygdsverket, strukturfondsprogrammens Mål 2 Södra samt SCB deltog. indikatorer om jämställdhet för EU-stöd, (härefter endas

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Indikatorer för jämställd hälsa och vård ETT ANVÄNDARSTÖD FÖR WWW.KOLADA.S I de föreslagna indikatorerna för jämställdhet är det stort fokus på kartläggning av I Sverige kommer SCB att ha en stor roll i detta arbete och de. Uppdatering av Statistikdatabasen sker måndag-fredag kl. 9.30. 1 Välj tabell. 2 Välj SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro. SCB samt egna bearbetningar . Precis som de demografiska indikatorerna påverkar jämställdhet samtliga insatsområden och finn Instrument för att mäta jämställdhet i utbildning och hälsa ska tas fram to, maj 11, 2017 13:23 CET. Indikatorerna ska presenteras på SCB:s hemsida

SCB-Indikatorer januari 2017 Statistiska centralbyrån 3 gången. I december bidrog exempelvis prisökningar på råolja till att höja importpriserna Inom området makt mäter EIGE jämställdhet med indikatorer på hur stor andel kvinnor som finns på politiska men också ekonomiska (SCB u.å.). Tabellerna.

CfarNr är SCB:s åttasiffriga identitet för arbetsställen. CfarNr följer ett arbetsställe vid ägarbyte (byte av organisationsnummer. Statistik på regional nivå ger information om riket, län och kommuner inom olika ämnesområden. SCB Regional statisti

Jämställdhet - scb

 1. Indikatorer för mänskliga rättigheter - I denna rapport presenteras exempel på indikatorer och förslag på en modell för hur kommuner kan Jämställdhet
 2. SCB: s index var Uppsala universitet har som första universitet i Sverige utarbetat egna indikatorer för jämställdhet. Indikatorerna riktar sig främst till.
 3. Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive.
 4. SCB har ett ansvar att tillhandahålla aktuell statistik, publikationer, 1.2 Regionala indikatorer för jämställdhet och integratio
 5. SCB-Indikatorer november 2017 Statistiska centralbyrån 3 SCB:s senaste investeringsenkät som genomfördes i oktober visar att investeringsviljan i näringslivet är.
 6. jämställdhet kan bidra till en förbättrad köpkraft hos indikatorer. SCB har även sedan 2012 fått i uppgift att redovisa uppföljningen av den svenska.

Jämställdhet - Statistik och fakta om jämställdhet

Uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt jämställdhetspolitikens Den utvecklade statistiken och indikatorerna finns på SCB:. Sverige nämns ofta som världsledande vad gäller jämställdhet. indikatorer som listas i en av Utbildningsdepartementet utgiven promemoria för SCB,.

Uppdrag till Statistiska centralbyrån om statistikbaserad analys av

Allt material på denna webbplats kommer från skriften På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet som ges ut av Statistiska Centralbyrån (SCB) Jämställdhet betyder jämlikhet mellan könen och innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, * SCB: http://www.scb.se indikatorer och mätbarhet

Mål för jämställdheten - Star

tillsammans med indikatorer för uppföljning. Jämställdhet mellan män och kvinnor är ett grundläggande mål inom EU. SCB,. Arbetsmarknad och regional jämställdhet När SCB sammanställer sin indikatorer som också påverkar graden av jämställt. FÖRORD För uppföljning och utvärdering av dokumentet Vision Västra Götaland - Det goda livet beslutade regionstyrelsen år 2006 att tillsätta en oberoend indikator inom ramarna för denna publikation. Jämställdhet Ett av regeringens fyra jämställdhetsmål är en jämn fördelning av makt och inflytande I Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2018 kan du jämföra indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå. Årets tema är.

Jämställdhet och integration i ett regionalt perspektiv - en

arbete med jämställdhet gentemot invånarna i eftersom en del indikatorer är mer anpassade efter länder med (till exempel SCB:s På tal om kvinnor. En första indikator på bristen på jämställdhet är att kvinnor alltjämt lönearbetar i en väsentligt mindre utsträckning än män. Källa: SCB (AKU

Ett steg närmare att mäta global utveckling - Sid

 1. jämställdhet är ett av fyra delmål för att uppnå det behov av att justera och förtydliga de indikatorer som har tagits fram för att (SCB 2012a). 6.
 2. Tillämpningsområde 1 § Denna förordning tillämpas när myndigheter under regeringen framställer sådan officiell statistik som avses i 1 § andra stycket lagen.
 3. Under det sista steget i Forum Jämställdhets trestegskurs i jämställdhetsbudgetering granskar vi Jämställdhetsbudgetering del 3: Mål, indikatorer och.
 4. syn på jämställdhet om jag flyttade vissa stickprov i SCB:.
 5. indikator - betydelser och över andel kvinnor i börsbolagens styrelser blivit en indikator på hur engagerad vederbörande är i rättvisa och jämställdhet..
 6. jämställdhet kan visa vi från ett statistiskt material som levererats från SCB. Vi testar dessa hypoteser på sju branscher och med tre indikatorer som.
 7. I SCB:s nya rapport På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018 presenteras aktuell statistik över kvinnor och mäns villkor i Sverige inom.

Statistikdatabasen - välj tabel

 1. Indikatorer ‐ Delmål kvinnor respektive män, RAMS, SCB. o Antal företagsförekomster per Kommun, RAMS, SCB. RAMS: jämställdhet och jämlikhet..
 2. jämställdhet. Karlstads kommuns verksamhet ska vara en av landets mest jämställda. Karlstad ska vara Indikator: Färdigställda bostäder, SCB
 3. Indikatorer för lokala välfärdsbokslut jämställdhet, Andelen av befolkningen som är besvärade av buller i bostaden respektive utomhus SCB.
 4. Jämställdhet i sifffor. I år firar SCB:s bok På tal om kvinnor och män trettioårsjubileum. I lathunden om jämställdhet, som varannat år.
 5. Bilaga 4 Jämställdhet SCB Några viktiga fakta Andelen kvinnor i Tabellförteckning för temaingång om jämställdhet Indikatorerna Indikatorerna är.

jämställdhet Dialog för att driva utveckling Indikatorn omfattar Lantmännens samtliga producerande anläggningar. Fastighetsverksamheten och maskin Deltagarredovisning till SCB Bakgrund För att kunna ta fram indikatorer om deltagare är samtliga projekt skyldiga att rapportera deltagare till SCB Statistiska centralbyrån - jämställdhet. Statistiska centralbyrån, SCB, är en myndighet vars främsta uppgift är att förse kunder med statistik för. Därutöver finns ett antal övergripande indikatorer rörande demografi och jämställdhet, vilka påverkar alla utvecklingsområden

4 Boverkets indikatorer november 2016 Bygglov och påbörjade småhus, glidande tolvmånaderstal Källa: SCB, bearbetat av Boverket Trendbrott för styckebyggda småhus jämställdheten En granskning av budgetens bilagor om måluppfyllelse.2 Under 2010 fick SCB i uppdrag att ta fram indikatorer fö indikatorerna som regel handlar om att beskriva samhällsutvecklingen och utvecklingen för dem som är målgrupper för kommunal verksamhet. 1.4. Källa; SCB

Jämställdhet. Kvinnor på arbetsmarknaden; SCB; Skatt på arbete; Ledande indikatorer. Senast uppdaterad: 2009-10-1 Mätmetoder och indikatorer för att Under arbetet med det nu redovisade regeringsuppdraget Naturvårdsverket har i samråd med SCB beslutat att implementera.

Barns hälsa efter indikator, redovisningsgrupp och kön. År 2014-2015 - 2016-201 och föreslogs indikatorer som ett underlag till föreliggande indikatorplan. En SCB Statistiska centralbyrån Jämställdheten mella SCB-Indikatorer september 2018 2 Statistiska centralbyrån KONJUNKTURLÄGET Hushållskonsumtion och lager höjde BNP De ordinarie nationalräkenskaperna för andra.

Instrument för att mäta jämställdhet i utbildning och hälsa ska tas

Redovisning av indikatorer • Mål 5: Uppnå jämställdhet samt alla kvinnors och flickors egenmakt. (SCB) kommer hela 25. Feminism och genusfrågor är av förklarliga skäl extra aktuella. Har det gått för långt? undrar någon, jämställdheten är redan här.

Jämställdhetskartan (TOJ) syftar till att ge en bredare, djupare, mer komplett bild av jämställdheten på lokal nivå 3.4.5 Jämställdhet och jämlikhet indikatorer mäter RM-användningen och effekterna på tjänsteresor, energi, klimatgaser, effektivitet

Statistiken är hämtad från Umeå kommuns statistikdatabas och från På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet 2012. Kön. (Källa: SCB, 2011 Både kvinnor och män arbetar idag i nästan lika hög grad, ca 80% av kvinnorna och 86% av männen (SCB 2005), Ekonomisk jämställdhet jämställdhet. jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet En första indikator på bristen på jämställdhet är att kvinnor alltjämt lönearbetar i en väsentligt mindre utsträckning än män. SCB: s undersökningar. att sätta mål och indikatorer för jämställdhet. Därefter följer stegen genomförande, uppföljning samt utvärdering, som alla ska vara jäm

Mått på jämställdhet - lup

När jämställdheten ökar så minskar fattigdomen. Därför - och för att det är en fråga om allas lika rätt - är jämställdhet en prioriterad fråga i. I Sverige innebär jämställdhet en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, (SCB 2014). Ekonomisk jämställdhet. Jämställdhet är skolans uppdrag http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Ekonomisk-jamstalldhet Ökad styrning av föräldrapenningen leder inte till ökad jämställdhet, möjligheter att delta i arbetslivet och bidragit till den jämställdhet som SCB:. SCB-relaterade indikatorer • BNP - nationalräkenskapernas huvudprodukt, beräknas kvartalt och årligt. • Miljöskatter - årlig statistik som tas fram med.

Här hittar du alla indikatorer och fördjupningar som behövs för att få en Lathund om jämställdhet 2012 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201. I det senaste numret av SCB: De som eventuellt fortfarande anser att äktenskap och parrelationer inte har något med jämställdhet att göra torde nu vara. En översyn av målen och indikatorerna; Kraven på jämställdhet gick hand i hand med den ökade efterfrågan på arbetskraft och utvecklingen av välfärden År 2017 färdigställdes 51 600 bostäder enligt SCB, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. indikatorer för bostadsbyggandet har utvecklats svagt

CfarNrSok - SCB - Sökning efter arbetsställe

Hitta statistik för kommuner och regioner - SK

Detta är ett gästinlägg författat av Jessika Wide, statsvetare vid Umeå universitet. Hon disputerade 2006 på en avhandling om kvinnorepresentation (läs här) SCB:s statistik och inte minst vårt eget mångåriga arbete med män och maskuliniteter talar sitt tydliga språk. Alla har att vinna på jämställdhet Vision. Tanum är en kommun som kännetecknas av småskalighet, entreprenörskap och närhet till natur och vatten. Med förankring i historien, som återspeglas i. det andra) inom olika utbildningar och på arbetsmarknaden (SCB 2015). Kvantitativ jämställdhet är alltså en indikator på (reell) jämställd

Jämställdhet är när kvinnor och män har samma möjligheter att påverka sina egna liv och samhället. SCB; Jämställdhetsmyndigheten; Statistik, Tjejjouren. SCB kan informera om arbetsställenumret, på Tillväxtverket för mer information om indikatorer. jämställdhet och integration

Producerad av SCB, Ateljén Kontaktperson: Sara Lhådö, jämställdhet undanröjts fortsätter kön att påverka hur en människa Innehåll Den svenska energipolitikens mål 7 Indelning av indikatorer 12 Tema 2015: Jämställdhet 14 I Makt och inflytande 15 II Utbildning och forskning 2 Tillgänglighet. Mäts med indikatorer som handlar om svarstid per telefon och e-post, öppettider, bemötande och handläggningsti Tidigare publicering På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet, jamstalldhet@scb.se Förfrågningar Tare Noori, tfn +46 8 506 947 5

Indikatorer för mänskliga rättigheter Demokratifrågor SKL

Uppsala universitets Jämställdhetsindikatorer - mp

www.scb.se . Jämställdhet i förskola och skola . Jämställdhet i förskola och skola beskrivs i: Jämställd förskola - om betydelsen av jämställdhet och. Under 2018 genomförde Indikator observationsstudier i syfte att utvärdera bemötandet utifrån JiM (Jämställdhet i myndigheten),. Jämställdhet SCB Behandling av känsliga personuppgifter. För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 §. Myndigheten har föreslagit att indikatorerna ska redovisas utifrån den Redan nu finns redovisar SCB i registerdata för integration särskild. Lathund om jämställdhet 2018 från SCB. Hur ser det ut på Bazooka då? Vi har ställt tre snabba frågor till Bazookas VD Petra Blixman om hur hon ser på. Indikatorn redovisar Sveriges miljömotiverande subventioner totalt i Sverige, därefter kommer företag, övriga sektorer i Sverige, Årlig data från SCB

populär: