Home

Metoddiskussion kvantitativ

Vetenskaplig metod - Wikipedi

 1. Naturvetenskaplig metod (engelska: scientific method) är att man utifrån (kvantitativ) empiri och analys bygger eller förbättrar teoretiska modeller av världen. Naturvetenskapliga metoder är inte begränsade till att användas inom naturvetenskap utan kan användas även i andra ämnen, till exempel ekonomi
 2. kvantitativ. Resultatet från enkäten presenteras genom stapeldiagram. Resultatet visar att sociala medier inte påverkar kroppsbilden i sig utan att det är jämförelsen bland ungdomar som påverkar kroppsbilden negativt. Ungdomarna spenderar mycket tid på sociala medier och därför sker jämförelsen också där
 3. Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård Tina Arvidsdotter Institute of Health and Care Sciences Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg Göteborg, Sweden ABSTRACT Psychological distress is a major public health problem both in Sweden and internationally
 4. Kvantitativ metod: Denna metod är inriktad mot något som är mätbart t.ex. någon form av statistik. Med hjälp av den kvantitativa metoden kan författaren sammanställa sitt material i olika tabeller och diagram som gör fakta mer hanterbar

Att skriva uppsats i samhällskunskap: Hur skriver man en uppsats

2011 Gårdsvägen 4, 169 70 Solna Printed by All previously published papers were repr oduced with permission from the publisher. Published by Karolinska Institutet För att besvara studiens syfte valdes en kvantitativ metod. Som insamlingsmetod användes enkäter som gick ut till 620 elever i årskurs 9 i Stockholms Stad. Av de 620 enkäterna användes 597 enkäter till den statistiska analysen. Som analysmetod användes korstabeller och logistisk regressionsanalys Abstract Bankruptcy is not a new phenomenon in Sweden, already in 1818 the first act of bankruptcy occurred. Apart from the act of bankruptcy is the law o In forestry the logistics are extensive and complex. Large volumes of wood from different vendors have to be delivered to several industries. It's expensive to keep larg

Telefonrådgivning, en verksamhet i tiden. Metoddiskussion 44 Kvantitativ metod 45 Kvalitativ metod 47 Resultatdiskussion 48 Vårdsamtalet 48. Metoddiskussion I detta avsnitt kring metoddiskussion kommer vi klartlägga vilka metoder vi använt oss av för att nå vårt syfte. Vi kommer att reda ut begrepp som kvalitativa samt kvantitativa undersökningar samt deras påverkan på arbetet. Datainsamlin ABSTRACT Aim: The overall aim of this thesis is to explore collaboration and knowledge development in wound management in practice and in education. One specific aim is to investigate district nurses' (DNs'

Varför går så många nystartade aktiebolag i konkurs

EXAMENSARBETE Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Socionomprogrammet Att tala om det otalbara - En kvalitativ studie av yrkesverksammas syn på mötet med kvinnor som blivit våldtagna i krigssituationer. Författare Helena Smith Handledare Pernilla Franklin Examinator Frans Oddne främst induktiv-kvantitativ metod som itererades under arbetets gång. Data samlades in från dels projektledarnas arbetsgrupp och dels från dess direkta och perifera omgivning genom praktik, observationer, intervjuer, benchmarking samt en workshop. Pålitligheten och objektiviteten under arbetets gång var hög, då insamla 6 1 Introduktion Undernäring är vanligt bland äldre personer som vårdas på sjukhus och medför lidande för den enskilde och försämrade förutsättningar för tillfrisknande Uppsatsen bygger på en kvantitativ innehållsanalys utförd på 616 artiklar utifrån 28 dagar direkt efter katastrofen i Norge. Undersökningen innefattar fyra tidningar; Aftenposten, Verdens Gang, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Resultat Undersökningen visar att rapporteringen om terrordåden var störst den första veckan för at av. Metoden för arbetet var kvantitativ enkät som publicerades på sociala medier (Facebook) som öppen webbenkät. Enkäten var riktad för alla Arcada studerande och publicerades på ämnesföreningarnas stängda grupper. Enkäten besvarades av 192 personer varav 90 svar var fullständigt användbara

Vad spelar det för roll om vi tävlar? - En kvantitativ studie om sam- och särundervisning i ämnet idrott och hälsa Jesper Arvidsson & Joakim Hagströ Från prio ett larm enligt medicinskt index till bedömning av egenvård enligt RETTS En kvantitativ granskning av ambulansjournaler 7.1 Metoddiskussion_____14.

Mjukvarutestning för IT-relaterad kvalitetssäkring En fallstudie av testprocesser och testmognadsgraden hos Svenska Kraftnät ur ett relationsperspektiv Software Testing for IT-related Quality Assurance A Study of the Test Processes and Test Maturity Level at Swedish National Grid Based on a Relationship Perspective Informati Metod: Studie I hade en kvantitativ beskrivande tvärsnittsdesign. Data-materialet inhämtades från 948 ungdomar (11-15 år) som analyserades med multivariat logistik regressionsanalys. Studie II hade en kvalitativ utfors-kande design

En deskriptiv, kvantitativ tvärsnittsstudie användes som metod för att besvara studiens syfte. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av egenkonstruerade webbenkäter för att samla in data från 200 slumpmässigt utvalda rektorer från grundskolor från hela Sverige Frågor om motivation undersöktes med en kvantitativ enkät kompletterad med kvalitativa intervjuer och algoritmens utformning hämtade stöd i en litteraturstudie. Resultatet av körningar av algoritmen visade att de flygbolag som fyller sina plan med flest personer också släpper ut minst utsläpp räknat per person Sjöberg, Gunnar, 2006: Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? En multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. (If it isn't dyscalculia - then what is it? A multi-method study of the pupil with mathematics problems from a longitudina Jag är inte porrmoralist, men... En diskursanalys av pornografidebatten i svensk press år 2016 Elin Angvarson & Jesper Nilsson Elin Angvarson & Jesper Nilsson Examensarbete, 15 hp Examensarbete och granskande journalistik VT17 Handledare: Eric Carlsson

(PDF) Efterlevandes skattning av sorg, nedstämdhet och

 1. kvantitativ innehållsanalys av tv, radio och dagstidningar (Sveriges Television, Sveriges Radio, TV4, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet) vill vi undersöka den totala könsfördelningen i
 2. Delstudier . Avhandlingen baseras på följande delstudier, vilka i texten omnämns med romerska siffror (I-IV) I. Brobeck E, Bergh H, Odencrants S, Hildingh C
 3. 2.1 Metodval och metoddiskussion Uppsatsskrivandet innebär att fortlöpande göra olika val i betydelsen att ta ställning till olika teoretiska, metodologiska och empiriska frågeställningar vilka inverkar på de resultat som uppsatsen avser att generera. Utgångspunkten för forskningsstrategi och metod är beroende a
 4. Trycksårsprevention i den perioperativa omvårdnaden - en observationsstudie Prevention of pressure ulcer during the perioperative care - an observational study Elin Karlsson Fakulteten hälsa- natur- och teknikvetenskap Avdelningen för omvårdnad: Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård Avancerad nivå 15 h

Effektivisering av arbetsprocesser inom projektlednin

undersöka sjuksköterskors oro i samband med cytostatikahantering för att kunna arbeta fram tydligare rutiner. Det kan tänkas att det på detta sätt kan uppnås en tryggare arbetsmiljö Det här är Mixed Martial Arts! En kvantitativ innehållsanalys om hur svensk dagspress framställer MMA . Max Wångdahl Martin Östling Journalistik och medieproduktion, 180 hp Höstterminen 2011 Handledare: Titti Forsslun

Uppsatser om KVALITATIV METODDISKUSSION. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten TVE - LKF 18 013 Examensarbete 15 hp Juni 2018 Öka projektmognaden i ett konsultföretag inom samhällsbyggnad Andreas Stjernberg Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättrin

Norges eget 11 september - DiVA porta

 1. Abstract Background: Sweden has ever received as many refugees as during the year of 2015.Many refugees migrate from countries with war and persecution. The nurses meet the refuge
 2. tillvägagångssätt, vår arbetsfördelning, etiska frågor samt metoddiskussion. 6.1 Vetenskapsteoretisk ansats Vi har valt en hermeneutisk ansats till vår studie eftersom vi avser tolka och förstå helheten av ett fenomen, vilket i vår studie innebär att förstå vilka roller institutionspersonal på HVB-he
 3. De vetenskapliga artiklarna har varit av både kvalitativ och kvantitativ karaktär och inhämtats från databaserna: CINAHL Complete, PubMed och Medline. Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre teman: Hälsofrämjande omvårdnad, Utmaningar och Behov av kunskap. Utmaningarna kunde bland annat relateras till sjuksköterskans upplevelse av.
 4. dre diskussion med två medlemmar från Lady Line och Anu Jaakkola som är verkställande direktör/aerobics instruktör för Borgå Lady Line
 5. Metod: En kvantitativ studie med retrospektiv design. Totalt 638 ambulansuppdrag granskades via data från en ambulansverksamhet i södra Sverige. Med hjälp av statistisk analys redovisades resultatet. Resultat: Resultatet visade ett svagt samband mellan den prioritering som utförs a
 6. Metod: En litteraturöversikt har genomförts där tio vetenskapliga artiklar har sammanställts utifrån analys av Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans. De vetenskapliga artiklarna har varit av både kvalitativ och kvantitativ karaktär och inhämtats från databaserna: CINAHL Complete, PubMed och Medline
 7. En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes i form av en webbenkät. Detta då studien syftar till att mäta en särskild aspekt under en specifik tidpunkt, det vill säga konsumenters nuvarande inställning till cirkulära livsmedelsprodukter (Denscombe, 2014). En webbenkät är tids-och kostnadseffektiv samt ha

Abstract When humans find themselves in difficult situations, hope can be an important resource. Despite this, hope has the ability to fail you in those crucial moments when it is most needed grundades p nio kvalit ativa vetenskapliga artiklar och en kvantitativ artikel . Resultatet visade att homosexuella personer upplevde negativa attityder , ok unskap och diskriminering inom omv rdnad vilket tog sig olika uttryck. Det ledde till brister i kommunikationen mellan sjuksk terskan och patienten och m nga homosexuell Studien genomfördes med både kvalitativ och kvantitativ metod. För att samla in det empiriska materialet genomfördes en webbenkät med 82 respondenter och en intervju med en fokusgrupp bestående av fyra personer. Utöver detta har det också genomförts en innehållsanalys av två internetforum

Uppsatser.se: KVALITATIV METODDISKUSSION

Titel Gymdeltagares graderingar av olika faktorers betydelse för trovärdigheten hos en gyminstruktör - En kvantitativ studie om trovärdighet ur ett sociokulturellt perspektiv en storskalig kvantitativ enkätundersökning för att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetade med just dokumentation i idrottsundervisningen. Från detta material tänkte jag mig sedan lyfta fram några goda exempel som kunde spri-das vidare. Redan vid forskarskolans första internat fick den tanken begravas då jag fic 4 Problemformulering I media kan vi läsa att socialtjänsten befinner sig i en kris. Det rapporteras om en tung arbetsbörda, hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera socionomer

Fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes: Sjuksköterskors

Figuren baseras på 27 svar. 7. DISKUSSION 7.1 Metoddiskussion Genom valet av en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning nåddes syftet med studien, att kartlägga arbetsterapeuters förskrivningsprocess av tyngdtäcke till personer över 18 år, med betoning på bedömning, mål, utvärdering och uppföljning vårdnadshavare till barn med CI samt få kunskap om deras upplevelser av förväntningar och förändringar i samband med barns CI-operation. En viktig aspekt handlar om att få kunskap om upplevelser i syfte att kunna ge bättre information till vårdnadshavare som står inför en CI-operation av sitt barn Studien är en kvantitativ undersökning som i huvudsak grundar sig på statistisk hypotesprövning. I studien har totalt sju hypoteser formulerats för att undersöka samband mellan följande faktorers inverkan på ämneslärarnas IKT-användning i huslig ekonomi styrdiagram. Studien innehöll en kvantitativ enkätstudie med egenskattad förmåga där svaren genomgick en statistisk analys via SPSS och MANOVA samt en fokusgruppsintervju som genomgick en kvalitativ analys med deduktiv-induktiv ansats

ningen avslutas med en resultat- och metoddiskussion samt förslag till framtida forskning. Resultatdiskussionen jämför och binder ihop de oli-ka metodernas resultat kopplat till studiens frågeställningar och syfte. Josefin Lilja Auo3, PE043G, Lärarutbildninge Syfte: Att undersöka skolsköterskans uppfattning om användandet av rslm bland skolelever i Uppsala kommun samt jämföra uppfattningar mellan skolsköterskor i grundskola och på gymnasiet. Metod: En deskriptiv och komparativ tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Urvalsgruppe 18 DISKUSSION Metoddiskussion För att besvara studiens syfte och frågeställning tillämpades en kvantitativ enkätundersökning i enlighet med Polit och Beck (2012). Vid tillämpning av en kvalitativ intervjustudie skulle författaren få en djupare förstående för patientens upplevelser av egenvård, egenvårdsbeteenden och utförande av.

Physical activity at type 2-diabetes : Nurses experiences of

Arbetsterapeuters förskrivningsprocess kring tyngdtäcke, en

KVALITATIV KVANTITATIV Credibility Intern validity Giltighet Validitet Transferability Generalizability metoddiskussion utifrån urval och design Det är kvalitativ och kvantitativ metod. 2.1.1 Val av metod Vid valet av metod fanns möjligheten att både genomföra en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning alternativt en kvalitativ studie med intervjuer. Valet i uppsatsen har varit att göra en intervjuundersökning

Patienters Följsamhet Till Egenvårdsåtgärder Vid Hjärtsvikt

Utveckling av interprofessionellt arbetssätt inom hälso- och

populär: